spot_img

CÓ QUYỀN BÁN DI SẢN DÙNG VÀO VIỆC VIỆC THỜ CÚNG HAY KHÔNG

Đáng Quan Tâm

Chủ Đề Khác

Pháp luật dân sự quy định rất rõ ràng về việc chủ sở hữu có quyền quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản của mỗi người, trong đó có quyền định đoạt tài sản sau khi người đó chết dưới hình thức DI CHÚC, và chi tiết quyền của người lập di chúc được quyết định những vấn đề gì, quy định tại Điều 626 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 626. Quyền của người lập di chúc, người lập di chúc có quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

Ngoài việc chỉ định người được hưởng thừa kế tài sản do mình để lại, người lập di chúc còn có quyền dành một phần di sản dùng trong việc thờ cúng và di sản này có đặc điểm đặc biệt như quy định tại Điều 645 bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Điều 645. Di sản dùng vào việc thờ cúng

1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.”

Như vậy, phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng và không ai được phép bán.

Việc chỉ định người quản lý di sản dùng cho việc thờ cúng được quy định tại điều 645 Bộ luật dân sự như sau:

– Người để lại di chúc chỉ định trong di chúc người quản lý phần di sản dùng cho việc thờ cúng;

– Những người thừa kế giao phần di sản dùng cho việc thờ cúng cho người khác quản lý nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của người thừa kế; – Người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng. Nếu những người thừa kế theo di chúc đều chết thì phần di sản dùng cho việc thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

0/5 (0 Reviews)
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Bài Mới